نگاهی به عملکرد سیستم حضور غیاب در ایران و جهان

نگاهی به عملکرد سیستم حضور و غیاب در ایران و جهان یکی از سیستم های مدرنی که در چند سال اخیر در مراکز اداری و کاری بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفته است سیستم حضور و غیاب است. در ایام گذشته سیستم حضور غیاب به صورت سنتی مانند ثبت در دفتر حضور و غیاب و این قبیل اقدامات انجام می شده است. اما با پیشرفت تکنولوژی این سیستم نیز برای سهولت در کار حضور و غیاب در نظر گرفته شد. اکنون در ادارات و شرکت ها دستگاه هایی وجود دارد که قادر است از طرق مختلف مانند اثر انگشت، کارت هوشند،...

ادامه مطلب